5.JPG

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Ana Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1- Derneğin Adı " Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği”dir.  

Derneğin Merkezi : Derneğin Merkezi Ankara'da dır. Derneğin Şubesi yoktur.

MADDE 2- Dernek siyasetle uğraşmaz.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 3- Derneğin Amacı : Yurdumuzdaki enfeksiyöz ve praziter hastalıklarla savaş; bilgisiz bakım ve besleme neticesi meydana gelen hayvan hastalıklarının sebep oldukları ekonomik zararları önlemek ve halkımızı hayvanlardan insanlara geçen tehlikeli hastalıklardan korumak amacıyla yapılmakta olan mücadelenin daha etkili bir seviyeye ulaştırılması için, bu mücadelede bilimsel yönden sorumluluğu taşıyan ve bu mücadelelere yön veren müesseselerin, modern anlamda, gelişme imkanlarını araştırmak;konu ile ilgili bilim dallarının gelişip yayılmasına çalışmak; bu sahalarda çalışanların ilmi yönden inkişaflarını teşvik etmek ve bu uğurda yardımcı imkanlara bulmaya çalışmak.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR

A) Derneğin çalışma alanı olan bakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji, insan ve hayvan besin maddelerinin kontrolü ve teknolojisi, patoloji, biyokimya ve farmakoloji bilim dalları ile ilgili konular üzerinde, yurt ihtiyaçları göz önünde tutularak, yapılacak araştırmalara çeşitli kaynaklardan dokümanlar toplamak, araştırma plan ve programları düzenlemek.

B) Derneğin çalışma alanındaki konular üzerinde iki yılda bir bilimsel kongre, konferans ve seminer düzenlemek.

C) Araştırmalardan elde edilen bilgileri ilgili makamlara sunmak, meslek mensuplarına ve halka duyurmak amacıyla çeşitli araçlarla neşriyatta bulunmak.

D) İlgili bilim dalları mensuplarının bilgi ve görgülerini artırma ve yenilikleri takip edebilme yönünden yapmaları gereken temaslar için imkanlar araştırmak.

E) Bilimsel araştırmalarda koordinasyonu sağlamaya çalışmak.

F) Gerektiğinde derneğin ihtiyacı kadar personel çalıştırır, dernek adına İktisadi İşletmeler kurar,  işletir, kiralar veya mevcut iktisadi işlemesinin bulunduğunda kiraya verebilir.

KURUCU ÜYELER

MADDE 4: Derneğin kurucu üyeleri T.C. uyruklu olup isim ve adresleri aşağıda yazılmıştır. Kurucu üyeler, derneğin teşekkülü ile asli üyelik sıfatlarını kazanırlar.

Aygün S. Tahsin Ord.Prof.Dr. Kızılırmak cad.No;60/3 Kocatepe/Ankara

Alpar Sait Müt. Vet. Bakteriyoloji Ens.Loj.No;166/A Etlik/Ankara

Avcıl Fehime Müt. Vet.Ataç sok.No;31/9 Ankara

Baran Sati Doç.Dr. Nuri Pamir cad.No; 51 Keçiören/Ankara

Berber Rafet Müt. Vet.İvedik cad.No; 112 Yenimahalle/Ankara

Bolat Kemal Müt. Vet. Esat cad.No;48/19 Küçükesat/Ankara

Çelebi Semai Müt. Vet. Bakteriyoloji Ens. Loj. No; 166/C Etlik/Ankara

Erençin NuriyeMüt. Vet. ‘. Bestekar Sok. No;61B/3 Ankara

Ergün Hüseyin Dr.Vet. Toros Sok. No; 25B/9 Sıhhiye/Ankara

Ertürk Ömer Prof.Dr. Şehit Ersan Cad. Köşk apt. D.6 Çankaya/Ankara

Gülay Mustafa Prof.Dr. 8. Cad. Yeşiltepe Koop. 2/86 Bahçelievler/Ankara

Hatipoğlu Mehmet Müt. Vet. Sağlık .Sok. No;53 Sıhhiye/Ankara

Hekimoğlu Hümeyra Dr. Vet. Çifteevler Sok.No;10 Kavaklıdere/Ankara

İyigören Bekir Müt. Vet. Bağış Sok.No;24/2 Küçükesat/Ankara

Mimioğlu Mihri Prof.Dr. G.O.P. Mah. Hemşehri Sok.No;37/1 Ankara

Özsoy Ahmet Dr. Vet. Bakteriyoloji Ens.Loj. Etlik/Ankara

Tolgay Zeki Doç.Dr. Hemşehri Sok.No; 19/4 Ankara

Ünlü Muzaffer Dr. Vet. Toros Sok. No;19/5 Sıhhiye/Ankara

DERNEĞE ÜYE OLMA ,ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYE OLMA HAKKI  

MADDE 5- Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile bilim dallarında akademik kariyer sahibi veya uzman, ya da bu bilim dallarından birinde Veteriner Hekim olarak görevli olmak veya Veteriner Hekimlikle ilgili bir meslek grubunda olmak. Bu koşullara haiz olanlar derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde  karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 6- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her türlü istifa hakkına sahiptir Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 7- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin üyelikleri sona erer. Yukarda belirtilen  durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. 

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 10- Dernek Tüzüğüne Göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

MADDE 11- Genel Kurul Toplantısı iki yılda bir Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan Toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 14- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 15- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 16- Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması    

    hususunda  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim Kurulunca dernek  çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen    

    veya değiştirerek onaylamak,

7- Derneğin feshedilmesi,

8- Üyelik ve giriş aidatını belirlemek,

9- Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 18-  Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği  ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ , NE SURETLE   SEÇİLECEĞİ , ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE 19- Yönetim Kurulu 5 asıl 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2- Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi     

    hazırlayarak genel kurula sunmak.

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

4- Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,

    bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın

    almak.

5- Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

6- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu

    düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak. 

8- Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

MADDE 20- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra,  üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

MADDE 21- Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

    Denetleme kurulunun görevleri :

1- En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun

    işlem ve faaliyetlerini, derneğin  mali durumunu incelemek ve denetlemek.

2- Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki     

    hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak

3- Gerektiğinde genel kurulu toplantıya  çağırmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 22- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin  en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 23- Dernek, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayri menkul alımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 24- Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 25- Derneğin Gelir Kaynakları:

1- Üye aidatı ve giriş aidatı

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve

    konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Bağışlar ve Yardımlar,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan

    oluşur.

Dernekler Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

MADDE 26- Dernekler, Tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden,  işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

       5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Dernekler Kamu Kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 27- Dernek Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu madde de sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

GELİR VE GİDERDE USUL

MADDE 28- Dernek Gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile toplanması halinde Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

DERNEĞİN HARCAMALARI

MADDE 29- Derneğin Bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli Bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 30- Dernekler Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

TEMSİLCİLİK

MADDE 31- Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 32- Derneklerde İç Denetim Esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu, Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip  göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 33- Olağan veya Olağanüstü Toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Derneğin Tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyu ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 34- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından  az olamaz.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi  yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. 

Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 35- Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİÇİ YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI   

GÖREVİ       

BAŞKAN

BAŞKAN YARDIMCISI

SEKRETER ÜYE

SAYMAN ÜYE

ÜYE

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 5: Asli ve onursal olmak üzere iki tür üyelik vardır.

Asli Üyelik:

A) Medeni haklara sahip bulunmak. 18 yaşını doldurmak.

B) 5 TL giriş ücreti ve 24 TL yıllık aidat ödemek. Bu aidatı arttırma yetkisi genel kurullara aittir.

C) Madde 3/A’da belirtilen bilim dallarında akademik kariyer sahibi veya uzman, ya da bu bilim dallarından birinde Veteriner Hekim olarak görevli olmak. Bu koşullara haiz olup derneğe üye olmak isteyenler bir dilekçe ile müracaat ederler. Yönetim Kurulu, müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur.

ONURSAL ÜYELİK

Derneğe maddi ve manevi yardım ve müzaheratta bulunan kişilere Genel Kurul kanalıyla üyelik verilir. Onursal üyeler yabancı uyruklu da olabilir ve bunlardan kayıt ücreti ile yıllık aidat alınmaz. Dilerlerse bağışta bulunabilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Gündemdeki konular üzerinde konuşabilirler, ancak oylamaya katılamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA

Madde 6: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye 6 ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 7: Üyelikten çıkarılma; Türkiye Cumhuriyeti tabiyetini ve medeni hakkını kaybedenler, ağır hapis cezasına mahkum olanlar, mesleğin ve derneğin gayelerine aykırı hareketlerden dolayı disiplin kurulunda kayıtlarının silinmesine karar verilenler ve iki yıl üst üste yıllık aidat vermeyenler dernekten çıkarılırlar.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8: Derneğin, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu olmak üzere dört organı vardır.

GENEL KURUL

Madde 9: Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Kayıtlı üye çoğunluğunun iştirakiyle toplanır.

Madde 10A: Genel Kurul her iki yılda bir Ekim ayı içinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağan toplantısını yapar.

Madde 10B: Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplantı yapar.

Madde 10C: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Madde 10D: Genel Kurul, Katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye c-fıkrasında belirtilen esaslara göre ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Toplantı c-fıkrasındaki esaslara göre mahalli en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Madde 10E: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu Ankara’dan başka yerde yapılamaz.

Madde 10F: Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan fazlasının huzuru ile toplanır.

Madde 10G: İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurul’ları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 11: Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

Madde 12: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirliğine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerlerine girerler.

10. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere açık oyla, bir başkan, bir başkan vekili ile üç katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler en geç beş gün içinde Yönetim Kurulu’na verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Madde 13: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündemde kalması zorunludur.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14: Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarını seçmek,

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek. Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyeler bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Derneğin tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilebilir.

c) Yönetim ve Denetleme Kurul’ları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Onursal üyelikler vermek,

f) Haysiyet Divanı karalarını onaylamak,

g) Derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili konuları görüşmek, karara bağlamak,

h) Bu tüzüğün 3. Maddesi kapsamına giren konuları görüşmek ve karar vermek,

ı) Derneğin feshi hakkında karar almak.

Genel Kurul’da kararlar açık oyla ve çoğunlukla alınır. Yalnız dernek tüzüğündeki değişiklikler oylamaya katılan üyelerin dörtte üçünün oyları ile yapılır.

DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ

Madde 15: Olağan ve seçimi gerektiren olağan üstü Genel Kurul toplantılarının dernek organlarının seçimi için üç kişilik bir Seçim Kurulu seçilir. Bu kurulun en yaşlı üyesi Seçim Kurulu başkanıdır.

Seçimler gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Genel Kurul’a katılan üyelere birer üye kartı verilir. Üyeler, bu kartlarını Seçim Kurulu’na vererek oylarını kapalı bir zarf içinde ve Seçim Kurulu huzurunda kapalı bir sandığa atarak oy kullanırlar. Oy verme işi bitince Seçim Kurulu tarafından seçim sandığı açılarak sandıktan çıkan oy zarfları ve üye kartları sayılır. Oy zarfları üye kartlarından fazla çıktığı takdirde, fazla çıkan miktar kadar oy zarfı açılmadan ve gelişi güzel ayrılarak iptal edilir. Ve bu durum bir tutanakla tesbit edilir.

Zarflar kartlardan eksik çıkarsa hiç bir işlem yapılmaz, oyların tasnifine girilir. Seçim sonuçları Seçim Kurulu tarafından bir tutanakla tesbit edilir. Ve Genel Kurul başkanlığına sunulur.

Üyelerden üst üste yılık aidatını ödememiş olanlar oy kullanamazlar. Ve dernek organlarının hiç birisine seçilemezler.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 16: Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek olmak üzere Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu seçilmiş asil üyeler, Genel Kurul başkanının daveti ile seçimi takip eden 5 gün içinde toplanarak aralarında açık oyla bir başkan, bir sekreter, bir muhasip-veznedar, bir basın-yayın üyesi ve bir serbest üye seçerek görev bölümü yaparlar. Ayrılan asil üyeler yerine yedeklerden sırasıyla alınır, yedek üyelerle de tamamlanamaması halinde üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu en az 15 gün içinde toplanarak derneğin idari, mali, mesleki ve içtimai bütün işlerini yürütür. Dernek işlerinden dolayı Kongreye karşı sorumludur.

Şöyleki;

a)Dernek,Yönetim Kurulu başkanı veya tayin ettiği vekili tarafından temsil olunur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda sekreter, onun da bulunmadığı zamanlarda muhasip veznedar başkan adına vazife görür.

b)Yönetim Kurulu başkanı derneğin bütün işlerini mahuyana,umumi mevzuata,ana tüzük hükümlerine ve kongre kararlarına göre yürütür. İdari ve adli mercilerde derneği temsil eder. Para işlerinde evrakı muhasip veznedar ile birlikte imza eder.

c)Resmi ve hususi teşekküllerle ve üyelerle her türlü haberleşmeyi Yönetim Kurulu  yapar.

d) Dernek masrafları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu Kararıyla yapılır. Ancak ivedi durumlarda Başkan, Yönetim Kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karar bağlanır. Derneğin paraları, milli bankalarda Dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek, başkan veya başkan vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Ancak Dernek kasasında, memur maaş kat sayısının bin rakamıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktarda para bulundurulabilir.

e) Genel sekreter derneğin günlük işlemlerine ve idare kurulu tarafından alınan kararları yürütür.

f) Basın-yayın üyesi dergi, broşür, kitap ve sair neşriyatını ve bilimsel kongreleri umumi hükümlere ve kongre, Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.

g) Muhasip-veznedar derneğin, kaydiye ve üye aidatı, yardımlaşma taahhütleri ve ödünç para taksitleri gibi mali işlerini muntazaman takip eder, para ve demirbaş eşya hesaplarını Dernekler Kanununun hükümlerine uygun olarak tutar, para ve banka işlemlerini başkanla birlikte imza eder. Gelir makbuzları tek imza ile verilir.

h) Yönetim Kurulu idari ve mali işlemler için Dernekler Kanunu’ndaki hükümlere göre defter ve evrak tutar ve istendiği hallerde tetkik edilmek üzere bunları Denetleme Kurulu’na veya adli veyahut idari mercilere ibraz eder.

ı)Yönetim Kurulu derneğin idari,mali,hukuki,teknik vesair işleri yürütmek üzere lüzumunda bütçedeki ödeneği dahilinde daimi ve geçici hizmetli kullanır.

Muayyen bir işin yapılması için avukat,mühendis ve muhasip gibi ihtisas erbabına muayyen bir ücret karşılığında hizmet verebilir.

j)Dernek aşağıda kayıtlı defterleri tutar. Bu defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

- Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve aidat taahhütleri bu deftere yazılır.

- Karar defteri: Yönetim Kurul’larının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Ve kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur.

- Demir baş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

- Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

- Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Dernek gelirleri dipkoçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır.

k) Yönetim Kurulu mesleki mevzularda konsey, fakülte, genel müdürlük ve diğer meslek teşekkülleri ile devamlı temas ve lüzumlu müşterek toplantılar yapar.

Madde 17: Yönetim Kurulu lüzum gördüğünde bilimsel danışma kurulları kurar ve çalışmaları ile ilgili masrafları karşılar.

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 18: Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.

Denetleme Kurulu 5 gün içinde toplanarak gizli veya açık oyla aralarından bir başkan, bir raportör ve bir serbest üye seçer.

a) Denetleme Kurulu derneğin idari ve mali işlerini her zaman kontrol edebilir. Bu görevi en az iki ayda bir icra eder. Kurul vazifesini heyet halinde veya kararla tavzif edeceği üyeleri vasıtasıyla yapar. Tavzif edilen üye veya üyelerin tetkiklerini müteakip verdikleri raporları tekrar Kurul halinde müzakere eder ve neticeyi karara bağlar. Denetleme Kurulu yıllık faaliyetine ve dernek hesaplarına ait raporunu kongreye sunar, raporun kongrece kabulü halinde ibra edilir.

b) Denetleme Kurulu, İdare Kurulu’nun tüzük hükümlerine ve kongre kararlarına veyahutta derneğin gayelerine uymayan faaliyetlerini tesbit ettiği takdirde olağan üstü kongrenin toplanmasını mucip sebepleri ile birlikte Yönetim Kurulu’ndan yazılı olarak talep eder. Yönetim Kurulu’nca yapılacak inceleme neticesinde Denetleme Kurulu’nun iddiası yerinde görülürse, Yönetim Kurulu’nca alınacak kararla en çok bir ay içinde olağanüstü kongre toplantıya davet edilir. 

HAYSİYET DİVANI VE GÖREVLERİ

Madde 19: Haysiyet Divanı 3 asil ve 2 yedek olmak üzere Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Haysiyet Divanı seçimi müteakip 5 gün içinde toplanarak aralarından gizli veya açık oyla bir başkan, bir raportör ve bir de serbest üye seçer. Haysiyet Divanı’nın toplantıları muayyen bir zamanda olmayıp lüzumuna göre yapılır. Ve divana sevk edilmiş mevzular üzerinde görüşmelerde bulunur. Meslektaşlara ve kurullar arasında vukuu bulacak anlaşmazlıklara müdahale ve hakemlik eder.

Haysiyet Kurulu aşağıdaki hallerde ceza verir:

a) Dernek prensiplerine ve tüzüğe aykırı hareketlerde bulunmak, neşriyat yapmak,

b) Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket ve neşriyatta bulunmak,

c) Derneği özel faydalarına aracı etmek ve derneğin adını kötüye çıkarır şekilde çalışmak.  

Haysiyet Kurulu’nca verilecek cezalar:

a) Yazılı olarak dikkat çekmek,

b) İhtar,

c) Bir yıla kadar geçici çıkarma,

d) Dernek üyeliğinden çıkarma olup Disiplin Kurulu bu cezalardan birini takdir etmekte ve vermekte tamamen serbesttir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 20: Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından:Yönetim ve Denetleme Kurul’ları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 21: Derneğin gelirleri şunlardır.

a) Üye aidatları,

b) Derneğe yapılacak her türlü bağış, yardımlar, ilmi araştırma fonları,

c) Piyango, temsil, konser, müsamere, balo, çay, gezi, müsabaka ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek hasılat,

d) Neşriyattan elde edilecek hasılattır.

Madde 22:Her türlü gelir dip koçanlı, devamlı seri numaralı basılı makbuz mukabili alınır ve giderleri müsbet evrak karşılığı yapılır. Makbuz dip koçanları ve diğer evraklar saklanır.

Madde 23: Dernekte gelir-gider, zimmet, kayıt, karar ve kati hesap bilanço defterleri tutulur.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 24A:  Genel Kurul kararı ile fesih;

Dernek Genel Kurulu, her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler Dernek Kanunu’ nun 21. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığının tasfiye şekli, Genel Kurulun kararına bırakılır. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 24B: Mahkeme kararı ile fesih:

a) Yetkili mercilerce Dernekler Kanunu’nun 10. maddesi gereğince yapılan yazılı isteme rağmen dernek tüzüğündeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içerisinde giderilmezse,

b) Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahalli en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse,

Mahalli en büyük mülki amirin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığı’nın açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmada bulunur.

c) Kendiliğinden dağılmış sayılma;

Dernek, kuruluş ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulu’ nun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya tüzüğün 10. maddesini G-fıkrasında belirtilen yeter sayının bulunamaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tesbiti, mahalli en büyük mülki amirin kararı ile olur.

Derneğin feshi veya dağılmış sayılması halinde bütün mal varlığı mesleki kuruluşlardan birisine devredilir.

SON HÜKÜMLER

Ek madde 1: Bu tüzükte yer almayan hususlarda 2098 sayılı Dernekler Kanunu ve genel hükümlere hareket edilir.

Geçici madde 1: Bu tüzük, Genel Kurul’ca kabul edilip yetkili makamlarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.